• Coaching Agile Teams 在线工作坊
 • 测试驱动开发(TDD)在线练功房
 • Five_reasons
 • Hardware-agile-practice
 • Clp_20220108
 • A-CSM 国际Scrum联盟认证 ScrumMaster
 • 数字时代下的敏捷领导力
 • 汽车行业敏捷开发课程
 • CSM A-CSM一站式培训
 • CSM CSP CAL CSPO CSD CST CEC CTC
 • Scrum敏捷培训 Scrum敏捷企业内训
认证学员
 • CSM认证培训.
  北京 - 2018-12-28
  Photo_bb9b9bb112c77d7d034c46eb016bdae
  CSM认证培训
  Bob Jiang姜信宝,Jim Wang王军
 • CSM认证培训.
  新加坡 - 2018-12-19
  Photo___
  CSM认证培训
  Jim Wang王军
 • CSM认证培训.
  东京 - 2018-12-13
  Photo___
  CSM认证培训
  Jim Wang王军
 • 大规模敏捷LeSS认证.
  北京 - 2018-12-06
  Photo______20181210121211
  大规模敏捷LeSS认证
  Yi Lv吕毅
 • CSM认证培训.
  上海 - 2018-12-04
  Photo___
  CSM认证培训
  Jim Wang王军
 • CSPO认证培训.
  广州 - 2018-11-28
  Photo___
  CSPO认证培训
  Jim Wang王军
 • CSM认证培训.
  广州 - 2018-11-26
  Photo___
  CSM认证培训
  Jim Wang王军
 • CSM认证培训.
  成都 - 2018-11-23
  Photo___
  CSM认证培训
  Jim Wang王军
 • CSM认证培训(英文).
  北京 - 2018-11-18
  Photo______20181119182741
  CSM认证培训(英文)
  Arne Ahlander安儒宣
 • CSM认证培训(英文).
  上海 - 2018-11-16
  Photo___
  CSM认证培训(英文)
  Arne Ahlander安儒宣
 • CSPO认证培训.
  上海 - 2018-11-16
  Photo_894b4fd0bdcbacc2375929353e4e22a
  CSPO认证培训
  Jim Wang王军
 • CSPO认证培训(英文).
  香港 - 2018-11-13
  Photo______20181114183429
  CSPO认证培训(英文)
  Arne Ahlander安儒宣
 • CSM认证培训.
  武汉 - 2018-11-13
  Photo___
  CSM认证培训
  Jim Wang王军
 • CSM认证培训.
  北京 - 2018-11-09
  Photo_csmbj181109
  CSM认证培训
  Bob Jiang姜信宝,Jim Wang王军
 • CSM认证培训.
  北京 - 2018-11-07
  Photo_____
  CSM认证培训
  Jim Wang王军
 • CSM认证培训.
  高雄 - 2018-10-29
  Photo______20181031133420
  CSM认证培训
  Jim Wang王军
 • Scrum@Scale认证培训(英文).
  上海 - 2018-10-26
  Photo___
  Scrum@Scale认证培训(英文)
  Kiro Harada原田骑郎
 • CSM认证培训.
  上海 - 2018-10-24
  Photo___
  CSM认证培训
  Jim Wang王军
 • CSM认证培训.
  上海 - 2018-10-19
  Photo_csmsh181019
  CSM认证培训
  Jim Wang王军
 • CSM认证培训.
  大连 - 2018-10-17
  Photo___
  CSM认证培训
  Jim Wang王军
 • CSPO认证培训.
  北京 - 2018-10-12
  Photo_692868758319431230
  CSPO认证培训
  Jim Wang王军
 • Scrum敏捷软件开发管理.
  上海 - 2018-10-09
  Photo______20181011164049
  Scrum敏捷软件开发管理
  Jim Wang王军
 • CSM认证培训.
  北京 - 2018-09-14
  Photo_568098767895857360
  CSM认证培训
  Jim Wang王军
 • Scrum敏捷软件开发管理.
  广州 - 2018-09-10
  Photo___
  Scrum敏捷软件开发管理
  Jim Wang王军
 • CSM认证培训.
  北京 - 2018-09-07
  Photo___
  CSM认证培训
  Arne Ahlander安儒宣
 • Scrum Patterns工作坊.
  上海 - 2018-08-26
  Photo___
  Scrum Patterns工作坊
  Kiro Harada原田骑郎
 • 大规模敏捷LeSS认证.
  上海 - 2018-08-21
  Photo_less__1_
  大规模敏捷LeSS认证
  Bas Vodde
 • CSM认证培训.
  胡志明市 - 2018-08-19
  Photo_20180820_132245_hdr
  CSM认证培训
  Jim Wang王军
 • CSPO认证培训.
  胡志明市 - 2018-08-17
  Photo___
  CSPO认证培训
  Jim Wang王军
 • CSM认证培训.
  贵阳 - 2018-08-16
  Photo___
  CSM认证培训
  Yi Lv吕毅
 • CSM认证培训.
  墨尔本 - 2018-08-02
  Photo___
  CSM认证培训
  Jim Wang王军
 • CSPO认证培训.
  上海 - 2018-07-27
  Photo_csposh180727
  CSPO认证培训
  Jim Wang王军
 • CSM认证培训.
  北京 - 2018-07-20
  Photo_csmbj180720
  CSM认证培训
  Jim Wang王军
 • CSM认证培训.
  北京 - 2018-07-18
  Photo___
  CSM认证培训
  Jim Wang王军
 • CSM认证培训.
  南京 - 2018-07-10
  Photo_626654268331041282
  CSM认证培训
  Jim Wang王军
 • CSPO认证培训.
  上海 - 2018-07-08
  Photo___
  CSPO认证培训
  Arne Ahlander安儒宣
 • 敏捷基础培训.
  上海 - 2018-07-05
  Photo___
  敏捷基础培训
  Arne Ahlander安儒宣
 • CSM认证培训.
  北京 - 2018-07-03
  Photo_group_photo_-___
  CSM认证培训
  Arne Ahlander安儒宣
 • CSM认证培训.
  上海 - 2018-06-22
  Photo_img_20180623_173649
  CSM认证培训
  Jim Wang王军
 • CSM认证培训.
  上海 - 2018-06-20
  Photo_group
  CSM认证培训
  Jim Wang王军
 • CSPO认证培训.
  北京 - 2018-06-04
  Photo__wp_qr__2_r_6cu__1dk__4
  CSPO认证培训
  Jim Wang王军
 • CSM认证培训.
  北京 - 2018-05-25
  Photo_csmbj180525
  CSM认证培训
  Jim Wang王军
 • CSM认证培训.
  北京 - 2018-05-23
  Photo_____
  CSM认证培训
  Jim Wang王军
 • CSM认证培训.
  厦门 - 2018-05-20
  Photo_group
  CSM认证培训
  Jim Wang王军
 • CSM认证培训.
  上海 - 2018-05-18
  Photo_group
  CSM认证培训
  Jim Wang王军
 • CSPO认证培训.
  福州 - 2018-05-13
  Photo_group
  CSPO认证培训
  Jim Wang王军
 • CSM认证培训.
  上海 - 2018-05-11
  Photo_img_20180512_143609
  CSM认证培训
  Jim Wang王军
 • Scrum敏捷软件开发管理.
  南京 - 2018-05-08
  Photo_mmexport1526090601948
  Scrum敏捷软件开发管理
  Jim Wang王军
 • CSM认证培训.
  胡志明市 - 2018-05-04
  Photo_mmexport1525612745511
  CSM认证培训
  Jim Wang王军
 • CSM认证培训.
  金奈 - 2018-04-28
  Photo______20180501092437
  CSM认证培训
  Jim Wang王军
 • CSM认证培训.
  孟买 - 2018-04-25
  Photo______20180501092420
  CSM认证培训
  Jim Wang王军
 • CSM认证培训.
  上海 - 2018-04-15
  Photo_group
  CSM认证培训
  Jens Østergaard秦风
 • CSM认证培训.
  成都 - 2018-04-15
  Photo_group
  CSM认证培训
  Jim Wang王军
 • CSM认证培训.
  广州 - 2018-04-13
  Photo_group
  CSM认证培训
  Jim Wang王军
 • CSM认证培训.
  香港 - 2018-04-11
  Photo_img_3527
  CSM认证培训
  Jens Østergaard秦风
 • Scrum敏捷软件开发管理.
  上海 - 2018-04-10
  Photo_group
  Scrum敏捷软件开发管理
  Jim Wang王军
 • CSPO认证培训.
  吉隆坡 - 2018-04-03
  Photo_mmexport1522895748035
  CSPO认证培训
  Jim Wang王军
 • CSPO认证培训.
  北京 - 2018-03-25
  Photo_group
  CSPO认证培训
  Arne Ahlander安儒宣
 • CSM认证培训.
  北京 - 2018-03-23
  Photo_mmexport1521956730664
  CSM认证培训
  Arne Ahlander安儒宣
 • 敏捷领导力(CAL)认证培训.
  上海 - 2018-03-23
  Photo_group
  敏捷领导力(CAL)认证培训
  Sanjiv Augustine桑吉夫
 • CSPO认证培训.
  上海 - 2018-03-20
  Photo_group_-___
  CSPO认证培训
  Arne Ahlander安儒宣
 • CSM认证培训.
  上海 - 2018-03-20
  Photo______20180321162358
  CSM认证培训
  Jim Wang王军
 • CSM认证培训.
  上海 - 2018-03-16
  Photo_img20180317171212
  CSM认证培训
  Jim Wang王军
 • CSM认证培训.
  大连 - 2018-03-12
  Photo_group
  CSM认证培训
  Jim Wang王军
 • CSM认证培训.
  北京 - 2018-03-09
  Photo______20180310172159
  CSM认证培训
  Jim Wang王军
 • CSM认证培训.
  北京 - 2018-03-03
  Photo_group_photo
  CSM认证培训
  Jim Wang王军
 • CSM认证培训.
  胡志明市 - 2018-01-26
  Photo______20180130233653
  CSM认证培训
  Jim Wang王军
 • CSPO认证培训.
  上海 - 2018-01-19
  Photo______20180120184239
  CSPO认证培训
  Jim Wang王军
 • Scrum敏捷软件开发管理.
  上海 - 2018-01-16
  Photo_1_16-17____
  Scrum敏捷软件开发管理
  Jim Wang王军
 • CSM认证培训.
  上海 - 2018-01-12
  Photo_csmsh180112-13
  CSM认证培训
  Jim Wang王军