• CSPO+A-CSPO直通车
 • 敏捷领导力(CAL E+O / ALJ)认证培训
 • Five_reasons_five
 • Hardware-agile-practice-20231012
 • Clp_20220108
 • A-CSM 国际Scrum联盟认证 ScrumMaster
 • CSM A-CSM一站式培训
 • CSM CSP CAL CSPO CSD CST CEC CTC
 • ShineScrum捷行出版书籍
认证课程
开课时间课程名城市讲师
报名步骤
 • 1. 学员联系课程顾问询问课程或在线注册课程。
 • 2. 课程顾问给出优惠价格并发报名表。
 • 3. 学员收到报名表后确认信息,完成付款,并将报名表及汇款凭证回传至课程顾问。
 • 4. 课程顾问确认收款,锁定位置,报名完成。
 • 5. 开课前7个工作日,主办方邮件、电话通知上课信息并发送课前学习材料。

课程顾问微信如下: